Nowelizacja Prawa Łowieckiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2018

 

Szacowanie szkód po nowemu

Informujemy, że od 23 sierpnia 2018 roku wprowadzone zostały nowe przepisy w zakresie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one m. in. zmiany składu zespołu dokonującego szacowania, a także obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem.

Najistotniejsze zmiany przedstawiamy poniżej:

 1. wnioski o szacowanie szkód poszkodowani składają do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,

 2. wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,

 3. szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

  2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

  3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 4. termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,

 5. szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,

 6. niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego.


Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651) wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (Wójta Gminy).

Wniosek powinien zwierać w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,
 • wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
 • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1)  przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej  gminy (sołtys),
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego (przedstawiciel koła łowieckiego),
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
 
Szacowanie składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego:

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7 ( W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego), w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin lub protokołu z szacowania ostatecznego.

 

Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych