Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2018

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 r.


Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018r. poz. 996 ze zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Do wniosku złożonego przez pracodawcę należy dołączyć.:

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

 • umowę o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 • oryginał dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,

 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

  Jeżeli pracodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej to oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustaw.

  Załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem – zgodnie z art.76a § 1,2 KPA lub dostarczyć oryginały, z których pracownik sporządzi kopie i potwierdzi za zgodność.

  Dokumenty do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie,

  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

  3. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

  4. oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości finansowej.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych jest finansowane ze środków Funduszu Pracy