Gmina Lyski

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

Informujemy, że w 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, która wprowadziła szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami. Ustawa ta wprowadziła nową opłatę za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej. Do pobierania tej opłaty zobowiązany jest Wójt Gminy. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. 

Do uiszczania opłaty zobowiązane są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

Wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej (art. 270 ust. 7 Prawo wodne). 

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności: 
    • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok, 
    • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok, 
    • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

W dniu 20 września 2018 r. w życie weszła zmiana Ustawy. Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji zobowiązane są składać stosowne oświadczenia Wójtowi Gminy za poszczególne kwartały. Oświadczenia należy składać Wójtowi Gminy w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty. 

Wzór oświadczenia w wersji elektronicznej – załącznik

Podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Urzędu Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1A, 44-295 Lyski lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Lyski.