Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 r.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z umową nr 382/2019/40/OZ/si/D z dnia 30.08.2019 r. oraz aneksem Gmina Lyski otrzymała dotację z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą Demontaż/zebranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lyski w roku 2019”  w wysokości 17095,20 zł.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ogłoszenie
z dnia 19 marca 2019 r.

W związku z realizacją uchwały nr RG.0007.30.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w tutejszym Urzędzie w terminie od dnia 20.03.2019 r. do dnia 29.03.2019 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Lyski (biuro nr 10) lub ze strony www.lyski.pl


UWAGA

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób, które złożyły pisemną deklarację udziału w programie.

 

WNIOSEK ------>  Pobierz

Załącznik nr 1 ------> Pobierz

Załącznik nr 3 ------> Pobierz

Załącznik nr 4 ------> Pobierz

 Uwaga:

Przyznanie dotacji będzie uzależnione od pozyskania środków z WFOŚiGW w Katowicach. W przypadku gdy wniosek gminy nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, zadanie nie będzie realizowane.

 

 INFORMACJE

WYKONAWCĘ prac wybiera wnioskodawca!

Maksymalne dofinansowanie może wynosić:

  1. do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

  2. do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami), tzn. że łączna kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW może wynosić do:

  1. 100% kosztów kwalifikowanych zadania lecz nie więcej niż 800zł /Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest –dla I stopnia pilności,

  2. 90% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej 720zł /Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II stopnia pilności,

  3. 80% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 640zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest –dla III stopnia pilności,

  4. 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 600zł /Mg odpadów zawierających azbest, dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089).

UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089): Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego,właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac dotyczy zarówno demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów/budynków, jak i ich zbierania i usuwania z posesji (magazynowane wyroby zawierające azbest),

Za dokumenty potwierdzające dokonanie stosownych zgłoszeń, WFOŚiGW uznaje wyłącznie zgłoszenia, których odbiór został potwierdzony przez właściwe organy, a naruszenie terminu, o którym wyżej mowa, skutkować będzie wyłączeniem z kosztów kwalifikowanych zakresu rzeczowego, którego dane zgłoszenie dotyczy oraz pomniejszeniem bądź odmową dofinansowania.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem lub zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest powinny być wykonane tylko przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia, przy czym poszczególne etapy prac mogą być wykonywane przez różnych przedsiębiorców posiadających wymagane przepisami prawa zezwolenia.

Odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

Terminem zakończenia zadania oraz uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego jest dzień przekazania odpadów na uprawnione składowisko, potwierdzone kartą przekazania odpadów.

Dofinansowanie nie będzie obejmowało kosztów poniesionych przez wnioskodawców przed dniem zawarcia  umowy o dofinansowanie.


Ogłoszenie o przyjmowaniu deklaracji ----> pobierz