Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku nadal prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Pożyczka jednorazowa udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Warunek: prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej lub innego podmiotu.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000 zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym.

Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100.000 zł.

We wniosku o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, przedstawia w formie oświadczenia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym.

Niezbędne dokumenty, w tym zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy dostępne są na stronie:

 

https://rybnik.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

 

UMORZENIE POŻYCZKI

Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana z urzędu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.