Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

Informujemy, że w 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, która wprowadziła szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami. Ustawa ta wprowadziła nową opłatę za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej. Do pobierania tej opłaty zobowiązany jest Wójt Gminy. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. 

Do uiszczania opłaty zobowiązane są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
 • użytkownikami wieczystymi gruntów, 
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji doprowadziły do zmniejszenia tej retencji. 

Wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej (art. 270 ust. 7 Prawo wodne). 

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności: 
  • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok, 
  • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok, 
  • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

W dniu 20 września 2018 r. w życie weszła zmiana Ustawy. Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji zobowiązane są składać stosowne oświadczenia Wójtowi Gminy za poszczególne kwartały. Oświadczenia należy składać Wójtowi Gminy w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty. 

Wzór oświadczenia w wersji elektronicznej – załącznik

Podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Urzędu Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1A, 44-295 Lyski lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Lyski.