Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2019

Gmina Lyski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs planuje zrealizować projekt pn. : Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski.

Projekt ma na celu zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego i podniesienie poziomu integracji mieszkańców obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych wskazanych w „Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Lyski na lata 2018 - 2023”.

Cel osiągnięty będzie poprzez realizację działań integracyjnych w ramach trzech obszarów:

  1. Animacja środowiskowa,
  2. Lokalne inicjatywy obywatelskie,
  3. Reintegracja zawodowa

 Szczegółowe informacje nt. projektu są udzielane w Referacie Rozwoju pokój nr 16 Urzędu Gminy Lyski.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 28 listopada 2019 r. osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Lyski – Biuro Obsługi Klienta (parter) lub na adres e-mail fundusze@lyski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

Formularz konsultacyjny

 

Raport z konsultacji